it takes two to tango: de berg heeft een muis gebaard.

Te klein en klantonvriendelijk…

Opvallend punt achteraan de agenda van de gemeenteraad van 27 juni: de Colleges van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem stellen voor om een intensere samenwerking te organiseren tussen de 3 gemeenten. Meer uitleg – of toch zoiets – vinden we op de blog van Tony Vermeire, burgemeester van Zomergem en zowat de woordvoerder in deze discussie.

Als Project L&V kunnen we niet gelukkig zijn met het hele proces. Niet alleen is voor inspraak op geen enkel moment een blijk van ruimte gegeven maar daarenboven is het enkel uitstel.

Laten we beginnen bij het begin: op een persconferentie eind mei maken de 3 CD&V-burgemeesters bekend dat ze een fusie willen onderzoeken. Dat onderzoek richt zich nogal exclusief richting Open VLD die meteen kenbaar maken serieuze vragen naar draagvlak bij de bevolking. Vooral in Waarschoot zou het moeilijk liggen. De lokale CD&V maakt een serieuze bocht in de communicatie  en organiseert met een inderhaast opgericht e-mailadres ruimte voor opmerkingen.Een fraai staatlje van politieke communicatie

Maar noch N-VA, noch SP.a-Groen, noch (vermoedelijk) WGB en ikzelf zijn op één moment betrokken geweest.

Dan valt het debat ogenschijnlijk stil tot vorige week Open VLD Waarschoot opnieuw kritische vragen stelt bij en fusie terwijl uit Zomergem begin juni een grote kop aankondigt dat de 60 inwoners die een infovergadering bijwonen wél voor fusie zijn. Ondertussen wordt ook Nevele wakker. Die hebben nu – in onderling overleg tussen de fracties – beslist grote broer Deinze te vatten.

Kortom: er is geen sprake van een duidelijke stroomlijn. De conclusie is wel dat er binnen CD&V een draagvlak was voor fusie maar binnen Open VLD niet. Het voorstel tot ‘intensere’ samenwerking is dan ook weinig concreet maar laat de meerderheden toe om geen ruzie in het openbaar te maken. Maar of die even okselfris uit deze periode komen is een andere kwestie. Dit punt staat immers al in het meerjarenplan van Waarschoot. Qua nieuwswaarde is het dus minimaal.  Met veel minder kon men moeilijk komen aandraven.

Sta mij toe toch enkele conclusies te trekken:

1. Ben ik tegen meer samenwerking? Uiteraard niet. De meerwaarde daarvan is duidelijk.
2. Is er een opening naar Nevele? Met héél lange tanden. De vraag is of Nevele nog zin heeft om aan te sluiten.
3. Het is te betreuren dat in tegenstelling tot andere gemeenten men dit debat vernauwt naar een zaak van het college. Rekenkundig valt veel te verklaren maar of de meerderheden in Waarschoot en Lovendegem even okselfris uit deze besprekingen zullen komen is minder duidelijk. Maar in het feit dat alles zo besloten mogelijk is gehouden ligt mee aan de basis van de mislukking van deze besprekingen. Op deze manier is onterecht de indruk gewekt dat deze fusies een politiek spel waren. Deze discussie is hoe dan ook onvermijdelijk en verdiende een volwaardig debat. Nu is het debat gesloten na een even vage tekst als de beginnota.
4. Het debat verschuift naar de volgende legislatuur. Ongeacht welke partijen de meerderheid gaan vormen zal een gemeenschappelijk standpunt van de 3 gemeenten in de meerjarenplannen moeten komen. De vraag zal zijn in welke mate de kiezers dit staaltje politiek politicienne zullen appreciëren.

Geert Neirynck

College blijft cashen op containerpark: géén verlaging 1 EUR-regel containerpark

 

Nu alle cijfers voorhanden zijn was het maar de vraag hoe het kan dat een investering die op 4 jaar zou terugverdiend worden dat ineens op 2 jaar kon. Tijdens de gemeenteraad van 1 juni werd die vraag door Project L&V in bespreking gebracht.

De prijzen worden vastgelegd door OVAM, het gewicht werd maar beperkt overschreden bij de twee fracties en dus bleef eigenlijk de 1 EUR-regel over. Daarom stelde Geert Neirynck voor om het minimumtarief terug te brengen naar 30 cent. De gemeente bespaart door cash niet toe te laten kosten op vlak van personeel en verdient op die manier door die regel immers nog eens. Twee keer cashen? Nee, dank u. Trouwens, nu de misbruiken er toch uit zijn kan het niet de bedoeling zijn dat de burgers dubbel opdraaien voor de investeringen.

Het antwoord van schepen Van Brabandt was dan weer een typisch liberaal verhaal: eigenlijk zou de gemeente failliet gaan mocht het een bedrijf zijn met dit voorstel en eigenlijk moet iedereen zo veel mogelijk thuis composteren. En wie toch de euvele moed had om naar het containerpark te komen moest zich maar een voorrekenen welke kosten dat met zich meebrengt. Daarenboven zou de foutenmarge van de weegschalen binnenkort van 5 naar 10 kilogram gaan. Dus: neen.

Nee, het blijft een selectieve lezing van Open VLD als het om dienstverlening gaat: u mag wel belastingen betalen maar qua dienstverlening rekent u best niet op te veel.

CD&V en Open VLD stemden tegen het voorstel, N-VA en SP.a en Geert Neirynck (uiteraard) keurden het wel goed.

Een begin van aanpak inbraken en sluikstoren? Eindelijk camera’s in Lovendegem

Toen Geert Neirynck in 2012 een tussenkomst deed in de gemeenteraad voor het subsidiëren van SDNA vond de korpschef van de Lowazone dat er camera’s moesten komen (zie artikel). Toen Nevele vorig jaar het debat aantrok was dat het moment om die belofte opnieuw aan te kaarten.

Nieuwe bazen, nieuwe wetten bij de Lowazone want het budget werd met 40.000 EUR gekort om de gemeenten te laten investeren in die nieuwe technologie. Camera’s die door de gemeenten worden geplaatst worden en waarvan de beelden door de politie bekeken worden.

Op de gemeenteraad van 1 juni kwam de vraag voor advies naar de gemeenteraad en werd unaniem goedgekeurd.

In zijn tussenkomst wees Geert Neirynck er op die lange tijd waarin er 241 sluikstorten en 176 inbraken in woningen en handelszaken waren. Voor een keer kon er  tevredenheid zijn dat er in dit dossier figuurlijk schot kwam. Daarenboven bestond de argumentatie van de korpschef uit een argumentatie die zo weggelopen was uit het voorstel van 2012.

Het is jammer dat het zo ver moet komen maar onze inwoners hebben recht op een veilige en propere buurt.

Project L&V vraagt drastische verlaging minimumtarief betalende zone containerpark

De inrichting van het betalend gedeelte, met een kostprijs van ruim 500.000 EUR, was geen keuze van Project L&V. Al moeten we  vaststellen dat de daling van enkele fracties er wel op wijzen dat er misbruiken waren. Het resultaat is dat de geplande return op de investering dubbel zo hoog is als gepland. Ergens zit er dus een rekenfout maar bovenal worden onze inwoners hierdoor dubbel belast: enerzijds door de investering maar ook door het gebruik.

In maart presenteerde het college een weinig zeggende nota met als ondertoon dat alles goed ging. Dat er cijfermateriaal ontbrak was het college ontgaan. Uit die cijfers blijkt dat de grenzen die OVAM suggereerde aan de gemeenten redelijk afdoende waren: amper 16% bij de lage fractie en 30% bij de hoge fractie overschreden de grenzen.  Bij die hoge fracties zitten er ook waar een overschrijding moeilijk te vermijden is.

In de discussie op de invoering van het betalend gedeelte vond Geert Neirynck dat de 1 EUR-regel per bezoek een verdoken belasting was. Schepen Van Brabandt vond dat de foutmarge van het weegtoestel en het feit dat er met de bankkaart diende betaald te worden mocht doorgerekend worden. Dat er hierdoor een ontlasting van de financiële dienst door het weigeren van cash geld kwam werd niet meegerekend.

Daarenboven werd iedereen die met een gewicht lager dan 33 kilogram lichte fractie of 10 kilogram zware fractie meer aangerekend dan hij ‘vervilde’ (want de vervuiler betaalt…).

Als signaal dat wat de overheid wettelijk oplegt aan de burgers en wat wenselijk is (gezien de groeiende overlast door sluikstorten) geen bijkomend inkomsten ten nadele van de inwoners mag opleveren stellen wij dan ook voor om de minimumbijdrage te verlagen naar 0.30 EUR. Dan volstaat de foutenmarge nog steeds, blijven de gewichtsgrenzen intact maar zal de modale burger die even een kleine fractie komt afleveren toch correcter afgerekend worden.

02062017containerpark