Categorie archief: persbericht

Persberichten van Project L&V

Project L&V kiest voor ordelijke fusie van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot

Te klein en klantonvriendelijk…

Keuze voor Meetjesland logisch maar wel met inspraak burgers

Tijdens een persconferentie deze middag hebben de 3 CD&V-burgemeesters van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot aan de hand van een nota de fusieplannen van de drie gemeenten bekend gemaakt. Hoewel de nota twee opties naar voor schuift (nog voor de verkiezingen van 2018 of naar 2025) is het duidelijk dat de colleges kiezen voor de korte pijn. Als Project L&V zien we hier in opportuniteiten maar hebben we ook bedenkingen die fundamenteel zijn.

Vooreerst de opportuniteiten: een dergelijke fusie gaat uit van drie min of meer gelijkwaardige partners die weliswaar verschillend zijn van mentaliteit maar toch dichter bij elkaar staan als het gaat om het dorpsgevoel. Een té grote fusie zorgt hoe dan ook voor spanningen tussen het centrum en de periferie. Het tripolaire karakter zal er ook voor zorgen dat dienstverlening bereikbaar kan blijven voor de burgers.

Deze fusie verankert Lovendegem ook definitief in het Meetjesland. Over deze positie werd al eens meer twijfel geuit.

Maar de bedenkingen zijn er ook.

Een nota schrijven met wervende teksten is leuk maar hoe het in de praktijk zal verlopen is iets anders. Als gemeenteraadslid heb ik ook ronkende verklaringen gehoord over de werking van het nieuwe gemeentedecreet maar er maar weinig van gemerkt in de praktijk.

Sinds maart 2016 – en de eerste verhalen over de fusie van Knesselare en Aalter en de charmeoffensieven van Eeklo – heb ik dit thema aan de agenda van de gemeenteraad van Lovendegem gebracht en gehouden. Nooit is er vanuit het College een duidelijk standpunt geformuleerd. Laat staan dat er een voorstel gekomen is. Nu ineens moet alles snel besproken worden op een raad eind juni, op een moment dat de twee andere gemeenten hun beslissing al genomen hebben. Een raad op hetzelfde moment in de drie gemeenten was eerder aangeraden om geen bestuur voor voldongen feiten te stellen.

Eigenlijk kan deze operatie maar gebeuren na verkiezingen en een uitgebreid meerjarenplan waar deze fusie centraal staat. Op dit moment heeft geen enkel college een mandaat. Noch van de kiezer, noch van de gemeenteraad.

Deze nota betekent ook dat het momenteel bijzonder onduidelijk is in welke mate alle beloftes zullen gehouden (kunnen) worden. In Lovendegem staan er nog heel wat werken – vaak na decennialange beloften van CVP/CD&V – die cruciaal zijn voor de bevolking. Een snelle fusie zal hoe dan ook voor desorganisatie van de opvolging en administratie zorgen tijdens een bepaalde periode. Op dit moment kan ook niks gezegd worden over wat de prioriteiten juist zijn.

De fusiebonus van de Vlaamse Regering van de om en bij 13 miljoen EUR is dan wel mooi meegenomen, het blijft wel een lokmiddel om met belastinggeld een politiek project door te duwen. Het zou de Vlaamse Regering wel tot eer strekken om deze maatregel verder door te trekken naar de volgende legislatuur met als eis dat er een inspraaktraject in dat meerjarenplan komt. Maar gezien de teneur van de nota is het duidelijk dat er een versnelde fusie komt.

Project L&V staat nu voor een uitdaging. Als lokale partij moeten wij nu de mogelijkheden bekijken om verder politiek actief te blijven in een huidige of een andere vorm.

Geert Neirynck
Onafhankelijk gemeenteraadslid
GSM 0475 556 788

Turteltaks jaagt ook gemeentebesturen op kosten

 

04042016electriciteit

Zowat iedereen heeft ondertussen ondervonden wat het nieuwe b
eleid op vlak van energie doet aan de factuur van de zonnepanelen waarmee Freya Van Den Bossche de Vlaamse Regering heeft opgezadeld. Naast een hogere BTW, hogere distributiebijdragen is er nu ook de Turteltaks.

Gemeentebesturen zijn uiteraard niet vrij van dit alles. Uit een schriftelijke vraag die ik stelde blijkt dat Lovendegem nog eens 15.000 EUR extra mag ophoesten voor deze maatregel. (zie bijlage)

Dat geeft geen gevolgen voor het huidige budget maar komt wel bij een ondertussen lange reeks maatregelen van afhoudingen van de Vlaamse regering (jeugdwerk, gesco’s,…) en allerlei nieuwe belastingen. Of hoe voor de schone schijn de rekening van de een en belasting voor de ander wordt…

Geert Neirynck

20160404 brief gemeentelijke bijdrage Energiefonds

 

 

Belofte maakt schuld… – Retributie blauwe zone naar 20 EUR?

01052015blauwezoneTijdens de gemeenteraad van 30 april jongstleden heb ik de hoogte van de retributie voor de blauwe zone aangekaart. Uit cijfers van BESIX bleek immers dat dit netto voor de gemeente 12.000 EUR opleverde.

Al van bij de goedkeuring – onderhand ruim 10 jaar terug – is er door de CD&V-meerderheid gesteld dat deze retributie kostendekkend moest zijn maar geen winst genereren. Bij herhaling is door de oppositie, meer bepaald huidig schepen Laroy van Open VLD en mijzelf, gesteld dat 25 EUR voor een gemeente als Lovendegem te hoog is. Niet dat ik het nut van de blauwe zone in twijfel trek maar het mag ook geen manier worden om de gemeentekas te vullen. De kritiek op de signalisatie, of eerder het gebrek er aan, volgde daaruit.

Huidig Schepen Laroy stelde op 30 april dat een aanpassing van de retributie in overleg moest gebeuren met de 3 andere partners zijnde Evergem, Nevele en Waarschoot.

Toen begin oktober in de pers te lezen stond dat ook in Nevele er een meeropbrengst was stelde ik de vraag of er al zo een overleg had plaats gevonden, welk standpunt het College hier had ingenomen en wat het resultaat er van was.(zie ook de vraag in bijlage) Ondertussen mocht ik horen dat het College van Nevele dit geld liever gebruikt voor toerisme. Dit is de deur open zetten naar extra schrijfgedrag om budgettaire redenen wat in Zelzate enkele jaren terug de doodsteek van het systeem werd.

Het antwoord van het College van Burgemeester en Schepenen kwam vandaag binnen. Het College zal voorstellen om vanaf 1 januari het tarief te laten zakken van 25 naar 20 EUR.

Toch opvallend dat op de vragen zelf geen antwoord komt. Blijkbaar kon de gemeente dus toch autonoom beslissen over de hoogte van de retributie.

Het siert het College wel  om zich te houden aan de belofte om de blauwe zone – weliswaar jaren na invoering – toch een stuk te verlagen. De gemiddelde kostprijs per boete lag immers rond de 16 EUR.

Als Project L&V zijn we uiteraard tevreden dat het College deze stap doet. Daarenboven hopen we dat dit een aanzet zal zijn om toch werk te maken van betere signalisatie en een visie op de werking van de parking rond het reeds lang beloofde ACC aan de Speelboom.

En voor het overige is het niet nodig te hopen om te ondernemen noch slagen om te volharden. Al is slagen wel leuker…

Ik zal het voorstel dat op de gemeenteraad van december komt dan ook steunen.

Geert Neirynck
Onafhankelijk gemeenteraadslid

Cijfers n.a.v. gemeenteraad 30 april: http://projectlv.be/blauwe-zone-eindelijk-goedkoper/

schriftelijke vraag:   02102015schvrblz

Antwoord College: 20151028 brief retributie blauwe zone

Project L&V vraagt onderzoek naar gevolgen asbestcementen leidingen in drinkwatervoorzienin​g

35.5% van de Lovendegemse waterleidingen bestaat uit asbestcement
Graag duidelijkheid over de gevolgen

Tijdens de gemeenteraadszitting van donderdag jongstleden stelde ik naar aanleiding van een artikel in de aprileditie van EOS de vraag naar de aanwezigheid van asbestcementen buizen in de waterleiding. In hun antwoord stelden schepenen Goethals en Laroy dat er geen waren maar ze gingen het voor alle zekerheid navragen.

Vandaag kregen we – en dat mag snel genoemd worden – het antwoord van Farys: 35.5% of 39 kilometer van de waterleidingen in Lovendegem en Vinderhoute bestaat uit asbestcement. Nu kan er niet verwacht worden van schepenen dat zij spontaan weten uit welk materiaal de waterleidingen bestaan dus bleek de vraag niet geheel onterecht.

De vraag is uiteraard: wat nu? Op het artikel van EOS (http://eoswetenschap.eu/artikel/asbest-ons-leidingwater) kwam een ontkenning van de sector (http://www.dewatergroep.be/drinkwatersector-reageert-op-artikel-over-asbest-in-eos) waar verwezen werd naar een onderzoek van de WHO.

Alleen kan niemand zich baseren op een tegensprekelijke discussie om te oordelen over de veiligheid van de asbestcementen leidingen. Er moet dringend een echt onderzoek komen naar de gevolgen van asbestcementen leidingen voor de drinkwatervoorzieningen. Eos suggereert alvast enkele zaken in hun artikel.

Ook stelt het magazine voor om het drinkwater voor te behandelen. Dat zou een grootschalige vervanging van de leidingen kunnen voorkomen wat tot een ongeziene factuur zou leiden.

Project L&V hoopt dat met deze cijfers alle gemeentebesturen een inventarisatie maken van de asbestcementen leidingen en aandringen op een grondig wetenschappelijk onderzoek waarbij ook scenario’s opgemaakt worden om te beletten dat deze leidingen een kankerverwekkend gevolg hebben op de bevolking.

Geert Neirynck
Onafhankelijk gemeenteraadslid – Project L&V