Standpunt over het RUP Recreatiepool

Een zicht dat zal verdwijnen

Het RUP Recreatiepool gaat stilaan in de realisatiefase en het is dus tijd om dit van nabij te bekijken. Of hoe een opeenstapeling van fouten en beloften in de voorbije decennia tot veel ergernis heeft geleid en nu een oplossing moet krijgen…

Historiek

In de jaren ’60 verhuist KSK Lovendegem naar terreinen aan de Sportstraat die toen beperkt bewoond was. Op het huidige B-terrein wordt gevoetbald.

Na de promotie in jaren ’70 wordt het Burgemeester Martensstadion gebouwd. In die realisatie zat een speeltuin, een bijkomend voetbalveld met zittribune, een sporthal, tennisbanen en atletiek. Om één of andere reden is er vanuit de cafetaria geen zicht op het voetbalveld. De tribune zelf is stijl en bij regenweer bijzonder glad.

In de jaren die volgden verdween de atletiek ten voordele van bijkomende tennisbanen.

Begin de jaren ’90 wordt een polyvalente zaal gebouwd. Die wordt niet alleen gebruikt voor sport maar ook als evenementenplaats in vervanging van de B-kantine. Na een beknibbelingronde moeten extra miljoenen franken de zaal beter bruikbaar maken.

In het begin van de 21e eeuw worden de krul- en petanquebanen aan de B-kantine aangebouwd en wordt met deels Vlaamse subsidies het pleintje aan de inkom aangepakt.

De clubs beginnen ondertussen actief te participeren in het beheer: zowel TC Lovendegem als KSK Lovendegem (ver)bouwen hun eigen plaats en investeren in de faciliteiten. Hoogtepunt is de realisatie van het kunstgrasterrein achter de polyvalente zaal.

Ondertussen heeft de gemeente het nodige onderhoud gedaan aan de sporthal (dak, vloer, materialen,…).

Huidige situatie

De sporthal is te klein en verouderd. Binnen de uren is die sporthal quasi constant bezet en er zijn clubs die moet uitwijken naar de (ongeschikte) polyvalente zaal of naar privé-zalen.

Door de inname van bijkomend terrein geeft het geheel en overbebouwd zicht. Veel ruimte voor individuele sport is er niet.

Qua grassporten is er enkel voetbal. De twee terreinen, die ongelijk zijn qua kwaliteit, zijn op het einde van het seizoen kapot gespeeld.

Het gebruik van de parking is enkel bij piekmomenten een probleem. Tijdens de week is die onderbezet (wat bleek uit de tellingen in 2012) omdat veel wagens geparkeerd worden in de Voetbalstraat. Het parkeren in en rond de scholen en het DVC blijft evenwel tot discussie leiden. Indien er ooit een blauwe zone komt in de Sportwijk en de Kannunik Triestlaan kan die situatie veranderen.

Clubs die grote manifestaties inrichten (WTC) zorgen voor signalisatie en wijzen hun bezoekers op de situatie maar dat heeft niet altijd het gewenste effect. Alleen: moet je een parking bouwen die hooguit 5 of 6 keer per jaar vol staat?

Plannen, gepland

De ideeën over wat met de gronden te doen zijn legio. Een eerste nota suggereerde in de uitwerking het overbrengen van het tennis naar de overzijde met daarbij een voetbalveld. In een verdere fase werd de bouw van een sporthal over de Centerloop gesuggereerd .

Het is pas bij de komst van Veneco² dat er een opening kwam in het verhaal. Het voorstel voor een knik te maken in het Holstraatje (en daarmee het terrein recht te trekken) zorgde voor een opening in het debat.

Uit die knik kwam een voorstel (de 3e piste) die het volgende bevat en eigenlijk vrij breed gedragen wordt.

  1. Sloop van de sporthal en herbouwen aan de zijkant van het A-terrein van Lovendegem. De ruimte moet voldoende groot zijn voor 2 indoorvoetbalvelden. Er is een kantine in het gebouw.
  2. Overdekt tennis voor 2 terreinen en bijkomende terreinen. Behoud van het clubhonk.
  3. Sloop van de B-kantine wat extra ruimte geeft voor krulbol en petanquebanen
  4. Omvorming van de polyvalente zaal naar ruimte voor het voetbal met terrasmogeljkheden richting B-terrein
  5. Op de nieuwe gronden een speeltuin voor kinderen, voldoende afwatering en een voetbalveld in natuurgras. Voor de lopers komt er een Finse piste rondom het terrein.
  6. Rond de uitbreiding komt er een groenscherm richting Tussenwege en Sportstraat.

Naderhand kwam daar het voorstel bij om het A-terrein in kunstgras aan te leggen.

Tegenvallende uitbreiding

De vrees voor de kwaliteit van de gronden over het Holstraatje – wat wij al stelden rond 2010 – bleken terecht. Er moet niet alleen veel grond aangevoerd worden maar ook de afwatering zal ook heel wat ruimte innemen. Het maakt dat de huidige beschikbare ruimte zo maximaal mogelijk moet ingevuld worden.

Andere ruimte?

Er is ooit het voorstel gedaan om het sportcomplex (gedeeltelijk) te verhuizen. De praktische pistes daarvoor ontbreken en het is maar de vraag welke open ruimte op een voldoende manier verkeerstechnisch kan ingevuld worden.

Te veel, te weinig?

Een klassieke kritiek is dat de uitbreiding enkel tennis en voetbal bedient. Vooral voetbal is een ruimteintensieve sport.

De realiteit is dat beide sporten goed zijn voor zo’n 650 sporters met entourage op het huidige domein.

Buitensporten zijn beperkt in tijd. Voor jeugdsport is het na de schooluren tot ruim in de vooravond. Volwassen sporters moeten dit doen na de werkuren. Teamsporten kan je niet individueel begeleiden.

Uit de behoeftestudie van 2012  bleek bijvoorbeeld dat qua voetbal er in Lovendegem naar Vlaamse normen 5 velden zouden moeten zijn. Dat is niet realistisch maar dat zorgt er ook voor dat alternatieve pistes moeten bekeken worden.

Met die 5 velden is dan ook nog maar alleen het voetbal voorzien.

Het probleem van de bespeelbaarheid is een gevolg van overgebruik binnen de beschikbare uren.

Dat probleem is niet eigen aan Lovendegem. Ploegen met een intensieve jeugdwerking kennen een toestroom aan kinderen en moeten afsluiten bij gebrek aan capaciteit. Dat zorgt regelmatig voor discussie.

Een indirect gevolg daarvan is dat SK Vinderhoute met moeite boven de 20% spelers vanuit de eigen gemeente raakt. De ligging, de aanwezigheid van het hoger spelende KSK Lovendegem in de gemeente en de politiek van de Stad Gent maken dat deze ploeg voor veel spelers uit de Gentse rand een enige uitwijkmogelijkheid is. Gevolg is dat het terrein aan de Neerstraat overbespeeld is.

Het College stelt voor dat er tot een samenwerking over gegaan wordt tussen beide ploegen en spreekt zelfs van een fusie. Dat het huidige provinciale voetbal in crisis is mag duidelijk zijn. De desinteresse van de KBVB is ook duidelijk. In recente artikelen werd dan maar gepleit om clubs te laten fusioneren. Dat is geen mirakeloplossing en niet in het minst voor de jeugdwerkingen. Het lijkt wel duidelijk dat de animo – vooral vanuit Vinderhoute – voor een dergelijk scenario beperkt is. Het verschil in cultuur tussen beide ploegen is groot en incidenten uit het verleden blijven hangen. Plannen om voor SK Vinderhoute extra ruimte te voorzien zijn bij de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan gesneuveld waardoor er maar één optie voor verbetering is: het terrein omvormen naar kunstgras. Maar daar hangt een aardig prijskaartje aan.

Dan is er wel de vaststelling dat het College momenteel geen visie heeft op wat er aan de Neerstraat moet gebeuren. Of deze niet bekend wil maken.

De plannen van het College om al meteen trainingen van SK Vinderhoute te laten toestaan op het A-terrein is dan ook een oplossing om de gemoederen te bedaren. Dit betekent dat de capaciteit nog meer beperkt wordt. De extra velden zullen er pas komen in de volgende legislatuur. Zonder duidelijke afspraken (gebruik infrastructuur, wat met oefenpartijen?….) zal dat de frictie tussen beide ploegen alleen maar vergroten.

Maar de vragen van de twee grote sporten negeren omdat ze al veel terrein innemen is blind negativisme en het negeren van de inzet van veel vrijwilligers.

Project L&V: onze visie

Wij willen het debat ruimer trekken en dat kan niet anders dan een aantal dossiers te koppelen aan elkaar.

Vooreerst is de realisatie van het ACC een voorwaarde om de festiviteiten rond het domein te beperken. Dat zal op een aantal dagen de parkeerdruk beperken. De realisatie daarvoor zou rond 2020 gebeuren.

Daarnaast blijven wij pleiten voor het behoud van het groene hart in de Bloemetjeswijk. Het College bekijkt de realisatie van een loopparcours door de wijk maar kan op dat groene domein ook enkele sport- en spelfaciliteiten voorzien.

Het Holstraatje mag niet van functie veranderen. Dit moet een trage weg blijven.

In de discussie over het kunstgras is de kostprijs een belangrijke factor. De huidige generatie velden wordt beter en goedkoper maar het blijft een zware investering. Het staat evenwel in de sterren geschreven dat één veld in kunstgras geen oplossing is en dat op termijn de volledige omvorming naar kunstgras moet komen wil men

  1. Doorheen het voetbaljaar de bespeelbaarheid voor het voetbal wil garanderen
  2. Daarbuiten ook ruimte geven aan andere grassporten of eventueel recreatief gebruik (minivoetbaltoernooien buiten bijvoorbeeld)
  3. De vraag blijft wat er met SK Vinderhoute moet gebeuren qua faciliteiten

Concreter vinden wij het volgende:

Gezien begeleide sport niet alleen een sportieve maar ook een sociale functie heeft blijft dit voor ons voorrang hebben. Dit is een kwestie van valoriseren van het opnemen van verantwoordelijkheid zoals wij trouwens ook achter jeugdbewegingen staan.

Het plan richt zich naar een realisatie tegen 2030. Wij zijn van mening dat eerst moet voldaan worden in de bestaande behoeften. Modetrends worden best vermeden vooraleer alle in Lovendegem werkende clubs binnen de gemeentelijke infrastructuur hun plaats hebben gekregen.

Lovendegem heeft nood aan een moderne infrastructuur. Wij beginnen niet van een leeg blad en we kunnen er niet omheen dat de fouten uit het verleden dit dossier belasten. Het zal dus een kwestie van geven en nemen zijn. Bijkomende ruimte zal er niet meer komen.

Gezien de planning niet minder dan 3 legislaturen overstijgt is een engagement niet eenvoudig. De realiteit is dat er geen grote plannen gemaakt worden in 2018-2019 en 2024-2025 (verkiezingsjaar en jaar van opmaak meerjarenplan)  en dat de uitvoering daar telkens tussen moet gebeuren. Het risico bestaat dat het een stop-start-stop-verhaal wordt en dan bestaat de angst dat sommige dossiers sneller zullen bediend worden dan andere.

Tot slot blijft sport in een tijd waar negativisme de maatschappij blijkbaar zou verzieken een belangrijk element voor iedereen. Als lokaal bestuur moet het de betrachting zijn om zoveel mogelijk inwoners, ongeacht leeftijd, geslacht en beperking, de kans te geven om aangepast aan sport te doen. Dat kan enkel maar door een goed functionerende sportdienst die de ruimte krijgt om onze inwoners kennis te laten maken met de diverse sporten.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail